Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy verklaring Bridge Club Nieuwkoop

Bridge Club  Nieuwkoop gevestigd / spelend in Nieuwkoop en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna BridgeBond) onder clubnummer 09-019, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons, de BridgeBond en het bridgedistrict

Wij zijn lid van de BridgeBond omdat onze organisatie/club (hierna aangeduid als bridgeclub) het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de BridgeBond gebruik maken. De BridgeBond kent afzonderlijke bridgedistricten. Indien u een bridgedrive speelt bij Bridgeclub Nieuwkoop, speelt u bij een bridgeclub waarbij de BridgeBond via onze bridgeclub geen NBB-Lidnummers kan toekennen aan de deelnemers. Indien u geen NBB-Lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive geeft u zelf uw persoonsgegevens aan ons. Waar we het NBB-Rekenprogramma© 1)  gebruiken, verkrijgt de BridgeBond via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens). Indien u (op andere wijze) beschikt over een NBB-Lidnummer stelt de BridgeBond de relevante beschikbare persoonsgegevens over u rechtstreeks aan onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden.

Indien u bij ons deelneemt leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de BridgeBond zijn aangesloten. Indien u speelt met een NBB-Lidnummer dan koppelt de BridgeBond uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt. Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via
www.bridge.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De secretaris van Bridge  Club  Nieuwkoop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De overige bestuursleden hebben allen inzage in deze gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • - Voor- en achternaam

  • - Geboortedatum

  • - Adresgegevens

  • - Telefoonnummer

  • - NBB nummer

  • - E-mailadres

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de BridgeBond, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

ü   onze clubavond/middag/ochtend en overige activiteiten van ons en de BridgeBond, en het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;

ü   de Uitslagenservice (het openbaren van het -tot op de deelnemende personen gedetailleerde- wedstrijdverloop en uitslag);

ü   onze Clubwebsite en WWW,BCNIEUWKOOP.NL

ü   toezending van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;

ü   alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de BridgeBond, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;

ü   de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;

ü   afspraken uit overeenkomsten met ons of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
- de lidmaatschapsovereenkomst tussen onze bridgeclub en de BridgeBond;
- de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma©  wordt georganiseerd en uitgerekend.

ü   onze financiële administratie (contributies( en die van de BridgeBond;

ü   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

ü   het verwezenlijken van historische doelen.

NBB diensten waarvan wij gebruik maken

Het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en onze NBB-Clubsite zijn belangrijke digitale instrumenten van de BridgeBond die aan ons en de BridgeBond ter beschikking staan en waarmee uw persoonsgegevens - beperkt tot voor zover als ieder daartoe gerechtigd is - worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden.

Wij en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Programmatuur die wij gebruiken

Bridge Club  Nieuwkoop gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond. Onderdeel van het NBB-Rekenprogramma© is ook een inschrijfformulier dat door ons kan worden gebruikt.

Thunderbird / Outlook voor verspreiden e-mail naar leden, personen die inschrijven en deelnemen aan  georganiseerde bridgedrives

Nieuwsbriefsysteem website voor versturen van een incidentele of periodieke nieuwsbrief betreft verenigingsaangelegenheden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bridge Club  Nieuwkoop gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

MijnNBB voor ledenbeheer en genereren nota’s contributie (door uitsluitend secretaris en penningmeester). MijnNBB is een tool van de Nederlandse Bridge Bond.

Bewaartermijnen

Wij en de BridgeBond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Bridge Club  Nieuwkoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Bridge Club Nieuwkoop.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bridge Club  Nieuwkoop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de BridgeBond. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Bridge Club Nieuwkoop.

Contact

Secretaris bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van Bridge Club  Nieuwkoop

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Bridge Club Nieuwkoop. Hij/zij is te bereiken via secretariaat@bcnieuwkoop.nl